دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : مسعود   زارع

پست الکترونیکی : m.zareh@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی مکانیک

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

مسعود زارع

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^